Získejte kotlíkové dotace na nové tepelné čerpadlo

Společný program „kotlíkové dotace" na podporu výměny kotlů má za cíl snížit znečištění ovzduší z tzv. lokálních topenišť, která topí tuhými palivy. Cílem kotlíkové dotace je výměna těchto stávajících kotlů na tuhá paliva za méně škodlivé nízkoemisní tepelné zdroje, např. tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

Proč vznikl program kotlíková dotace?

Program "kotlíková dotace" vznikl na podporu nového zákona o ovzduší v ČR. Podle něj nebude možné od roku 2022 provozovat staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Ministerstvo životního prostředí získalo nyní 9 miliard na výměnu těchto kotlů v domácnostech.

Dotované kotle na kotlíkovou dotaci

Všechny nové kotle na kotlíkovou dotaci musí splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, jsou součástí speciálního seznamu, který vede Státní fond životního prostředí ČR.

Seznam kotlů na kotlíkovou dotaci najdete zde (Kotlíková dotace seznam kotlů)

Podmínky pro získání kotlíkové dotace

Výše kotlíkové dotace je odvislá od zdroje, který si vyberete pro vytápění své domácnosti a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

 • 70 % - kotel výhradně na uhlí 
 • 75 % - kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 
 • 80 % - kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 
 • + dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Další podmínky pro získání kotlíkové dotace

Pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, je nutné ještě společně s výměnou kotle snížit tuto energetickou náročnost domu a udělat tzv. mikro-energetické opatření, např. zaizolovat okna, strop, sklep nebo půdu. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun.

Dotace se vztahuje také na další výdaje, které mohou vzniknout při instalaci nového zdroje vytápění, např. na novou otopnou soustavu, vyvložkování komína, či připojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu.

Finální podmínky pro získání kotlíkové dotace pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit.

Na co kotlikova dotace vztahuje?

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Kde a kdy můžete o kotlíkovou dotaci žádat?

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co je třeba dodat k žádosti o kotlíkovou dotaci?

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Zpět